Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  תנאי שימוש באתר רשלנות רפואית

  גולשים יקרים!

  אנא קראו את תנאי השימוש באתר, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו.

  חשוב לדעת!

  הגלישה באתר והשימוש בשירותי האתר יהוו הסכמה מצדכם לתנאי השימוש.

  בחלק מהמדורים באתר יתכן וימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שימצאו בהם, ככל שימצאו. תנאי שימוש אלה מתווספים איפוא לכל תנאים והסכמים אחרים המצויים באתר. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.

  אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.

  תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.

  הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של המשתמש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעיל האתר על פי כל דין.

  מבוא

  1. האתר מכיל תכנים מקצועיים רבים בנושאי רשלנות רפואית. הגלישה באתר הינה ללא תשלום, וזאת עד למתן הודעה אחרת.

  2. מפעיל האתר אינו מתיימר לבדוק ואינה בודק מקצועית את התכנים המפורסמים בו, וכל העושה שימוש בתכנים המופיעים באתר עושה זאת על דעת עצמו בלבד ובאחריותו הבלעדית.

  3. התכנים מבטאים את דעת כותבם בלבד, ואין הם מתיימרים להיות מקיפים, מדוייקים ועדכניים.

  4. האתר ותכניו אינם מהווים בשום מקרה תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ופרטני.

  5. גולש שיבקש לקבל מענה אישי באמצעות האתר ידרש להשאיר פרטי זיהוי שונים כפי קביעת המפעיל מעת לעת, ופנייתו תועבר להתייחסות עו"ד. הגולש יהיה רשאי להתקשר עם עוה"ד, אך בשום אופן המפעיל לא יהיה אחראי להתקשרות זו ו/או לכל הנובע ממנה, ובכלל זה לייעוץ המשפטי שינתן לגולש, אם וככל שינתן, לרבות טיבו, היקפו ועלותו של הייעוץ המשפטי. האמור בסעיף זה בא בנוסף לאמור בפרק "הגבלת אחריות" שלהלן.

  כללי

  6. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

  7. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש באתר, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

  8. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

  9. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

  9.1. "גולש" – אדם או תאגיד, לרבות מי מטעמם, הגולש באתר.

  9.2. "מפעיל האתר"; "המפעיל" – עו"ד אדי סוברי, מרחוב יגיע כפיים 2 (פינת הצפירה 19), בית פיילוט, ת"א.

  9.3. "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

  תנאים כלליים וזכויות בתוכן

  10. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, שייכות למפעיל , וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת או הוסכם מפורשות אחרת.

  11. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

  12. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.

  13. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.

  הצהרות והתחייבויות המשתמשים

  14. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן

  14.1. לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.

  14.2. כי הם לבדם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם להם ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע להם כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
  14.3. לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.

  14.4. כי כל שימוש, שינוי, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (link) אל האתר ו/או אל חלקיו יעשו בכפוף להסכמה מראש ובכתב של המפעיל, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.

  הגבלת אחריות

  15. שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה מעת לעת ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו.

  16. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו למשתמשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

  17. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר המפעיל עשוי להיעזר בשירותיהם של ספקים חיצוניים. המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לאיכות, לרמת שירותים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי אצל ספק חיצוני ו/או לתוצאותיו, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור. כמו כן במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם ספק חיצוני לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את אספקת השירות.

  18. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם למשתמשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד. האמור בסעיף זה יחול אלא אם נאמר מפורשות אחרת, ובכל מקרה גלישה ושימוש באתרים אחרים יהיו בכפוף לתנאי השימוש באותם אתרים.

  19. כל משתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מייד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של המשתמש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין המשתמש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.

  20. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי משתמש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.

  21. התחייבויות המשתמשים לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתנאי שימוש אלה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

  שונות

  22. המפעיל בלבד יהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד ג' לפי בחירתו, ובתנאי שזכויות המשתמש לא תפגענה.

  23. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו, ובו בלבד.

  24. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין המשתמש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.

  25. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

  26. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל:

  26.1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.

  26.2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, כפי שנמסרה על ידו אם נמסרה.

  26.3. מכתב בדואר רשום לכתובתו של המשתמש, כפי שנמסרה על ידו אם נמסרה.

  27. כל משתמש רשאי להעביר למפעיל הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: site.rashlanutlaw@gmail.com או לפי הכתובת הנ"ל בסעיף ההגדרות.

  28. במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו התקבלו על ידי הגולש ביום העסקים הבא לאחר שנשלחו והפכו נגישות לגולש.

  * * *

  תנאי השימוש הוכנו ע"י עו"ד גיא קדם ממשרד גדעון קורן ושות'. עו"ד קדם עוסק בקניין רוחני, בדיני מחשבים וב- Cyberlaw, וכן בתחומים שונים של המשפט המסחרי – אזרחי. עו"ד קדם מנהל את פורום קניין רוחני באתר הפורומים המשפטיים.

  *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

  * יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

  לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף
   הצעה לשינוי/תיקון תוכן באתר

   מצאתם טעות, שגיאה, אי דיוקים בתוכן?

   חסר לכם מידע נוסף שנכון לדעתכם להוסיף?

    קבלו מראש את תודתנו והערכתנו הכנה!